Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Acredita't 

Què vol dir Acredita't???


L’ACREDITA’T és el sistema d’avaluació i reconeixement de les competències adquirides a través de l’experiència laboral o de cursos realitzats.

Si compleixes els requisits i demotres competència professional, podràs obtenir un certificat oficial que acreditarà la teva formació i experiència laboral.

Moltes persones han adquirit les seves competències professionals en el mateix lloc de treball, mitjançant la pràctica, l'experiència professional i vies no formals de formació. Per tant, són persones que tenen les competències, però no l'acreditació oficial. Aquest procediment permet a les persones que hi participen aconseguir una certificació que els pot servir per arribar a obtenir un certificat de professionalitat, un títol de formació professional o totes dues coses i facilita, d'aquesta manera, la seva integració laboral, la promoció professional i el reconeixement social.


En definitiva, el reconeixement de la competència professional s’ha convertit en els darrers anys en una realitat per a les persones treballadores i en un repte per a tots els organismes i entitats que tenen a veure amb l’adquisició i millora de les qualificacions professionals. 

El procediment implica que la persona interessada hagi d'assistir aproximadament a cinc sessions presencials en el centre assignat.
Aquest procediment consta de tres etapes:

Assessorament
És l'etapa de preparació de l'avaluació i és obligatòria. S'assessora els/les candidats per identificar les unitats de competència relacionades amb el seu historial. També poden rebre suport per preparar l'autoavaluació de la seva competència professional.
L'etapa finalitza amb l'elaboració d'un informe orientatiu sobre la conveniència o no d'accedir a l'etapa d'avaluació.

Acreditació de la competència
Les persones que superen l'etapa d'avaluació reben una certificació oficial per a cadascuna de les unitats en què hagin demostrat la seva competència professional. També reben un informe d'orientació i proposta d'itinerari formatiu.

Avaluació
Cadascuna de les unitats de competència s'avalua mitjançant l'anàlisi de tota la informació relativa al bagatge laboral i formatiu del candidat o candidata, més l'autodiagnosi de la competència professional, l'anàlisi de la informació extreta d'entrevistes, i si escau, simulacions i/o exposició d'un cas, entre d'altres.


Entenem la competència com el conjunt de coneixements i capacitats que permeten l’exercici de l’activitat professional, segons les exigències de la producció i del treball.

El procediment de detecció de competències té com a finalitat certificar oficialment les competències professionals adquirides en el treball mitjançant l’experiència laboral o per altres processos no formals d’aprenentatge, de manera que aquesta acreditació pugui ser utilitzada per aconseguir una habilitació professional per a poder treballar, o bé continuar la formació amb la convalidació de la part certificada.


Què pots acreditar?
Únicament es poden acreditar les competències existents en el Catàleg de Qualificacions Professionals que s'especifiquen a cada convocatòria. ( convocatòria 2011 de la Generalitat de Catalunya )


Quin valor té l’acreditació oficial de competències professionals?


1. Certifica oficialment les competències que tens.

2. Pot convalidar totalment o parcialment un certificat de professionalitat expedit per l’Administració laboral

3. Pot convalidar parcialment un títol de tècnic o de tècnic superior de formació professional. La convalidació és parcial perquè aquests títols inclouen formació que no es pot acreditar a través d’aquest procediment.

4. Pots incloure’l en el teu currículum i en el teu perfil professional.

5. Pot millorar la valoració i la classificació del teu lloc de treball

Qui pot participar en el procediment ACREDITA’T?


És necessari complir ls requisits següents:

Tenir nacionalitat espanyola o ser resident comunitari o familiar de comunitari o resident extracomunitari amb autorització de residència o de residència i treball.

Per al reconeixement de les competències de nivell 1 s’han de tenir, almenys, 18 anys, i per a les de nivell 2 i 3, almenys 20 anys
També cal demostrar un dels requisits següents:
a) Experiència com treballador assalariat o autònom, certificada per la Tresoreria General de la Seguretat Social de 2 anys per a les competències de nivell 1, o bé de 3 anys per als nivells 2 i 3.

b) Formació demostrable d’un mínim de 200 o 300 hores (segons el nivell), realitzada en els últims 10 anys i relacionada amb l’activitat professional.
Els majors de 25 anys que no puguin demostrar documentalment l’experiència, s’hi poden inscriure provisionalment. Un cop valorada la sol·licitud, es comunicarà si ha estat admesa.Més informació al web gencat. cat i a la resolució ENS/2580/2011, de 20 d’octubre, per la qual es convoca el procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació, i se n’estableixen les bases.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Si vols fer aportacions i comentaris, pots incorporar-los en aquest espai i en breu els veuras penjat. Gràcies per compartir les vostres opinions