Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Seguretat i Salut

El Programa Safework de l'OIT ha elaborat un informe Promoure la seguretat i la salut en una economia verde que examina diferents indústries verdes des de la perspectiva de la seguretat i la salut en el treball. L'informe destaca que, encara que els treballs verds ajudin a millorar el medi ambient, a revitalitzar l'economia i a crear noves oportunitats d'ocupació, aquests treballs també presenten riscos coneguts i desconeguts que amenacen la salut i el benestar dels treballadors i treballadores.

Per l'OIT, les ocupacions verdes són treballs que contribueixen directament a reduir l'impacte de les activitats econòmiques en el medi ambient i compleixen un o tots els següents objectius: redueixen el consum d'energia i de matèries primeres, limiten les emissions de gas d'efecte hivernacle, minimitzen les deixalles i la contaminació, i protegeixen i restableixen els ecosistemes.

Hi ha diversos matisos de "verd" en els llocs de treball verds, diferents nivells que defineixen el grau segons el quals un treball protegeix o millora l'ambient. Originalment, només es consideraven verdes les ocupacions amb una missió específica per a protegir de manera directa la biodiversitat i l'ambient. En l'actualitat, aquest terme s'aplica a diverses ocupacions que intenten utilitzar els recursos de manera eficaç en el marc de l'ecologització de tots els sectors de l'economia.

Els principals sectors de creixement verd es troben en les energies renovables, els edificis d'eficiència energètica o l'administració sostenible dels boscos. Els llocs de treball verds també poden sorgir en "l'ecologització" dels sectors tradicionals. Això pot consistir en garantir que les emissions industrials de gas d'efecte hivernacle no superin els límits establerts o en seleccionar béns i serveis sobre la base de criteris de sostenibilitat ambiental.

Pensem per exemple en la indústria del reciclatge, que és considerada essencial en l'"ecologització" de la gestió del rebuig. No hi ha dubte que el reciclatge és positiu pel medi ambient. És necessari per recuperar materials valuosos i cada vegada més rars, i per estalviar l'energia utilitzada per produir objectes en totes les etapes de producció. No obstant això, en els països en vies de desenvolupament, aquesta tasca la realitzen sobretot treballadors i treballadores de l'economia informal. Aquesta és una activitat que pot exposar els/les treballadors a substàncies perilloses, vidres trencats, agents patògens i altres perills. Alhora, el volum de residus electrònics creix amb rapidesa, i només una part d'aquests està sent reciclat, majoritàriament en empreses informals per treballadors i treballadores que no tenen la qualificació necessària. El resultat és una contaminació estesa de l'ambient i l'exposició de treballadors, les seves famílies i comunitats a agents perillosos.

Una bona disposició dels llocs de treball, o petites modificacions organitzatives aconsegueixen importants millores en les condicions i l’ambient de treball, amb efectes beneficiosos tant pels treballadors/es com per les empreses. On és el problema? En molts casos, ni la dificultat ni el cost, sinó simplement, la manca de conscienciació: no pensar-hi, o pensar-hi només des de l’òptica d’una mera obligació legal a complir.


CALAIX DE RECURSOS

Cal sensibilitzar al nostre alumnat i l'equip educatiu que tot i ser formació, els diferents programes d'escola treball estem obligats a complir amb tota la normativa legal en relació a la seguretat i salut, i per tant, a l'avaluació de riscos i a la prevenció.

En un dels centres on vaig estar treballant van elaborar un protocol d'ús d'eines al taller, amb l'objectiu de formar l'alumnat en aquesta matèria i prevenir qualsevol tipus d'accident dins del treball que desenvolupaven amb nosaltres.Una feina molt important a l'àmbit de la formació amb joves és la de la sensibilització en seguretat i salut.


Si voleu treballar a les aules aquest tema un material molt dinàmic el tenim a les pel.lícules d'en Napo que tenen la missió d’oferir una introducció atractiva al món de la seguretat i la salut en el treball, gràcies a uns personatges simpàtics i unes històries divertides, sempre amb una perspectiva humorística i desimbolta/informal. “La Seguretat amb un somriure” és la contribució d’en Napo per aconseguir que els llocs de treball siguin més segurs, més saludables i millors.
Les històries d’en Napo tenen un valor educatiu, perquè provoquen preguntes i estimulen el debat sobre aspectes específics de la seguretat i la salut en el treball. De vegades també ofereixen solucions pràctiques o ajuden a trobar-les. La barreja d’educació, neutralitat cultural i bon humor és el tret distintiu de la sèrie Napo. Essent en Napo un personatge de dibuixos animats, s’utilitza per abordar qüestions inaccessibles mitjançant altres formats com les obres de teatre o els documentals. A diferència dels treballadors que intentem protegir, en Napo és indestructible i etern.


Un altre recurs que podem utitlizar amb primària és el joc No badis!!! material didàctic per a fomentar la cultura preventiva a l'educació primària i infantil. Va ser elaborat pel Departament de Treball i Indústria i el Departament d'Educació, guanyador del Primer Premi INNOVA any 2004.


El treball en l'art és un recurs per secundària de joc virtual en català i castellà que té per objectiu introduir els conceptes bàsics de seguretat i salut laboral relacionant les condiciones de vida i treball a través dels diferents periodes històrics i utilitzant com a referència obres artístiques representatives.


Si pel contrari el que esteu cercant és documentació: poster, fitxes tècniques i guies per fer difusió, recordeu que el web del "Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo" ens pots facilitar material pedagògic i de difusió.

Recordeu que qualsevol persona (des d'un administratiu a un manobre) que treballi a una empresa del sector de la construcció està obligada a tenir la Tarjeta Professional de la Construcció (TPC), d'acord amb el que preveu tant el IV Conveni Col · lectiu General del Sector de la Construcció 2007-2011, com la Llei reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció i el reglament de desenvolupament de la mateixa.

Així mateix, la Fundació Laboral va posar en marxa el portal web www.trabajoenconstruccion.com, que és el lloc oficial de la TPC des del qual els i les treballadors del sector poden obtenir informació i tramitar les seves sol · licituds. També disposa del telèfon gratuït d'informació 900 11 21 21.

La TPC és un document mitjançant el qual s'acrediten, entre altres dades, la formació rebuda pel treballador/a del sector en matèria de prevenció de riscos laborals, d'acord amb el que indica el citat Conveni Col · lectiu General, i la seva experiència laboral i té una validessa de 5 anys.

TPC per la tramitació on-lineCriteris per a la construcció de nous edificis per a centres educatius públics

Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria.

Pla d'emergència del centre docent

Pla d'emergència del centre educatiu'

La farmaciola. Descripció i contingut de la farmaciola escolar. Departament de Salut i Col·legi de Farmacèutics de Barcelona
Seguridad en el trabajo (115)REAL DECRETO 485/1997, 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos sobre señalización de seguridad y salud

Incendios, emergencias y evacuación (16)

Avaluació de Riscos Laborals

Manual per a la identificació i avaluació de riscos laboralsArticles especialitzats
Seguretat LaboralHigiene industrialErgonomíaMedicina al TreballPrevenció generalConstrucció - Obra Civil


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Si vols fer aportacions i comentaris, pots incorporar-los en aquest espai i en breu els veuras penjat. Gràcies per compartir les vostres opinions