Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Acreditació de Competències TIC
Heu pensat mai en cóm acreditar les competències que heu anat adquirint al llarg del temps en TIC?   Doncs, ara ha arribat el moment. Per poder fer-ho cal presentar-se a una prova i obtens el certificat ACTIC que l'acredita. Cada dia són més les ofertes de treball que sol.liciten l'acreditació si vols accedir a inscriure't a l'oferta.

La sigla ACTIC correspon a la denominació “acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació”.

L’ACTIC és el certificat acreditatiu de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

L’ACTIC permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències TIC mitjançant una prova per ordinador. Tant la prova com l’obtenció del certificat son telemàtics.

Les persones que superen satisfactòriament la prova tenen un certificat acreditatiu que emet la Generalitat, i que els possibilita acreditar un determinat nivell de competències (bàsic o mitjà i properament avançat) en TIC davant de qualsevol empresa o administració.Competències, nivells i certificats


El model d’acreditació es compon de 3 nivells de certificació:
 • Nivell 1 – Certificat bàsic
 • Nivell 2 – Certificat mitjà
 • Nivell 3 – Certificat avançat

Segons l’estructuració dels continguts competencials, es defineixen 8 competències, que es desglossen en realitzacions competencials. Per a cada realització competencial es defineixen indicadors segons els tres nivells. Els indicadors tenen associats uns determinats coneixements, procediments i actituds.Procediment per obtenir l'acreditació

 

 


És requisit per participar en la prova d'avaluació ser major de setze anys en el moment de realitzar-la.
Per poder realitzar la prova d'avaluació, cal pagar la taxa legalment establerta. També s'ha regulat legalment un sistema d'exempcions i bonificacions segons es mostra en la informació detallada del procediment.
El tràmit és telemàtic.
La persona que vulgui acollir-se a un supòsit d’exempció o bonificació ho haurà de fer-ho constar en la sol·licitud i haurà d’autoritzar l’Oficina Gestora perquè consulti les dades pertinents. Si no ho autoritza, haurà de presentar els documents acreditatius en el termini de 10 dies hàbils des de l’endemà de la presentació de la sol·licitud.

Què s'avalua?


Competències i nivells:
 • El nivell 2, com a nivell de referència, inclou les 8 competències.
 • El nivell 1 inclou 6 competències.
 • El nivell 3, pel seu caràcter especialitzat, comporta acreditar un nivell avançat en un mínim de dues competències triades per l'aspirant entre les següents: C4, C5, C6, C7 i C8. Per tant, per presentar-se a la prova del nivell 3caldrà tenir el certificat mitjà.
Podeu trobar els continguts detallats per competència i nivell en format d’arxiu descarregable en l’apartat “Documentació de referència”.

Com s’avalua?


L’avaluació de les diferents competències contingudes en el model ACTIC es realitzarà mitjançant una prova automatitzada que es farà en el centre col·laborador escollit per l'aspirant. La xarxa de centres col·laboradors estarà estesa per tot el territori de Catalunya per facilitar l'accés de la ciutadania a l'ACTIC.
La prova consistirà a respondre en un temps concret un conjunt de preguntes de diversos tipus que el sistema determinarà aleatòriament.
Les preguntes tindran un pes en la puntuació final que dependrà de la seva complexitat i dificultat. Per a cadascun dels diferents certificats ACTIC (bàsic, mitjà o avançat) la tipologia de preguntes i el temps disponible serà diferent. Per superar la prova caldrà que la puntuació obtinguda sigui almenys el 70% de la puntuació màxima. Els exercicis resolts parcialment es puntuaran amb un criteri de proporcionalitat
El nombre d'activitats i el temps màxim per realitzar la prova, segons nivells, són:
 • Per al nivell 1 (certificat bàsic): 75 minuts i 40 activitats
 • Per al nivell 2 (certificat mitjà): 100 minuts i 70 activitats
 • Per al nivell 3 (certificat avançat): 35 minuts i 25 activitats per competència

És fonamental mirar atentament la Guia de la prova abans de realitzar-la. Hi trobareu exemples dels diferents tipus de preguntes i una explicació del funcionament d’aquestes i de la prova en general.

La prova d'avaluació corresponent al nivell 3 es farà en una o dues sessions, en funció del nombre de competències en què l'aspirant vulgui avaluar-se. Cada sessió consisteix en 1, 2 o 3 blocs d'activitats, relatius respectivament a cadascuna de les competències que s'avaluen en la sessió.

Un cop acabada la prova, el sistema en mostrarà el resultat, que serà "apte/a" o "no apte/a". En el cas del nivell 3, es mostraran separadament els resultats dels diversos blocs competencials en finalitzar la sessió. Si la persona aspirant supera la prova global del nivell 1 o 2 o assoleix un mínim de dues competències del nivell 3 aprovades, a partir d'aquell moment podrà descarregar en línia el certificat acreditatiu sempre que ho necessiti. Si el resultat és no apte, el sistema li indicarà quines competències ha de reforçar.

L’aspirant que no superi l’avaluació del nivell 1 o 2, o d’alguna competència del nivell 3, no la podrà repetir fins al cap d’un mes com a mínim, i després de formular una nova sol·licitud.

Si l’aspirant aprova només una competència del nivell 3, aquest resultat mantindrà la seva validesa, de tal manera que només caldrà que realitzi la prova d’avaluació d’una altra competència. Si supera aquesta, ja tindrà dret al certificat. La validesa del resultat de la primera prova es perdrà quan s’actualitzin els continguts competencials.

Les persones amb discapacitat igual o superior al 33%, legalment reconeguda, poden demanar en la sol·licitud de participació en la prova l'adaptació o adequació del temps o dels mitjans materials necessaris per a realitzar-la.

Les persones que hagin participat en alguna de les proves poden consultar mitjançant el portal ACTIC el seu historial, que inclourà les dades referents a les proves realitzades i els certificats obtinguts.

Quan s'aprovi una actualització dels continguts competencials de l'ACTIC, les persones que s'hagin examinat amb anterioritat podran tornar a inscriure's en una nova prova amb l'objectiu d'obtenir un certificat actualitzat.


Expedició i validesa dels certificats


El certificat ACTIC consisteix en un document digital en format PDF signat electrònicament per la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació. El certificat conté les dades següents:
 • Nom i cognoms i número de document identificatiu de la persona titular
 • Nivell i, en el cas de l’avançat, les competències aprovades
 • Versió dels continguts competencials respecte dels quals s’ha fet la prova. Concretament, s’especifica la norma que els ha aprovat (actualment, el Decret regulador de l’ACTIC; quan s’actualitzin, una ordre del conseller competent)
 • Data de la sessió o les sessions de la prova d’avaluació en què l’avaluació ha estat satisfactòria
 • Data d’emissió del certificat
 • Número de registre
 • Signatura amb segell electrònic de l’òrgan competent (Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació)

En el cas del nivell 3, si el titular aprova noves competències, aquestes s’incorporaran al certificat quan es descarregui.

Per verificar la validesa d'aquesta signatura heu de configurar el vostre lector de documents PDF amb l'ajut d'aquests tutorials:

Guia per visualitzar el certificat ACTIC amb signatura vàlida en l'Adobe Reader v8
Guia per visualitzar el certificat ACTIC amb signatura vàlida en l'Adobe Reader v9

També podeu fer servir el validador de documents PDF signats de CATCert: Validador de Catcert

També podeu verificar l’autenticitat del certificat clicant a l’opció “Comprovació del certificat” de la secció “Serveis ACTIC” del menú situat a l’esquerra del portal. Se us obrirà una pàgina on haureu d’introduir el número de registre que figura al peu del certificat i el número del vostre document identificatiu.

Informar-vos que avui he fet la prova,  tot ser diferent al programari que habitualment faig servir, l'he superada. Us animo a  fer-la, ja que en un futur immediat serà una acreditació que caldrà tenir per accedir a moltes ofertes d'ocupació.

I per casualitat  he trobat a una d'aquestes bones persones que ajuden a millorar el món i compartir allò que tenen sense demanar res a canvi.  La Manoli, la que ha estat companya de prova,  m'ha facilitat una relació d'adreces on es poden veure videos tutorials per la prepararació a l' ACTIC.


Material formatiu


Tot i que al web de la Generalitat recomanen aquests enllaços per accedir a material formatiu, us recomano que us passeu per la vostra biblioteca més propera i demaneu algun dels manuals editat a l'efecte.Videos facilitats per Manoli R.

Citilab - videos nivell mitjà
Citilab- videos nivell bàsic
Plataforma per a formadors/es
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Si vols fer aportacions i comentaris, pots incorporar-los en aquest espai i en breu els veuras penjat. Gràcies per compartir les vostres opinions