Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

La reducció de jornada després de la reforma laboral del 2012
Com ja sabeu, el passat mes de febrer va entrar en vigor el Reial Decret Llei 3/2012 de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral.  Avui fent una ullada al bloc concilia.blog.euskadi.net, he llegit que han fet una anàlisi sobre les repercusions de la nova reforma laboral a les polítiques i mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral. Crec que val la pena deixar-vos  un petit resum de les  conclusions, i si esteu interessats en aprofundir en el tema els hi feu una visita a la seva pàgina.


La reducció de jornada per cura de familiars està regulada a l'article 37.5 i 37.6 de  l'Estatut dels treballadors, on s'estableix qui poden ser les/els beneficiaris, els percentatges de reduccció de jornada i el procediment per les concrecions horàries.


Unes de les novetats més importants radica en que la reducció de la jornada  s'ha de gaudir amb caràcter diari, sense que es pugui acumular a un dia concret. L'altra és l'establiment d'un preavís de 15 dies.


Font: Catac.iac.blogspot

Us annexo el quadre comparatiu de cóm queda la reducció de jornada després de la reforma.


REDUCCIÓ DE JORNADA PER CURA DE FAMILIARS
(Art. 37 apartat 5 i 6 de l' E.T.)
ConcepteAbans de la reforma
 laboral
Després de la reforma laboral

Subjectes causants
Fills/es menors de 8 anys
Familiars amb discapacitat  física, psíquica o sensorial (fins  al 2on grau)

Es mantenen les mateixes condicions
Percentatges de reducció de jornadaEls percentatges de reducció són d'un mínim d'1/8 (12,5%) i un  máxim de la  meitat (50%)
Es mantenen les mateixes condicions

Formes de reducció de jornada

Possibilitat d'acumular la reducció en jornades senceres.
A partir d'ara la reducció ha de ser diària, per tant com a màxim la jornada cada día pot reduir-se un 50%


Concreció horària i periode de reducció
El dret a la concreció horària és més ampli pels treballadors i treballadores, que poden triar el seu horari ( per exemple, un horari fixe independentment de que es treballi a torns.)
Es redueix la capacitat de la persona treballadora per triar l'horari. La concreció horària i la determinació del període de la reducció de jornada correspón al treballador o treballadora, dintre de la seva jornada ordinària, excepte que això quedi regulat en conveni col·lectiu, el que suposa una novetat.

Preavis i durada

No existía obligació de preavís
S'ha de  preavisar amb 15 días o segons quedi establert al conveni i indicar-ne la data d'inici i la data de fi de la reducció.
Cotitzacions
Base del 100% per  prestacions per incapacitat permanent, mort i  supervivencia, maternitat, paternitat i  jubilació (Els dos primers anys de reducció de jornada per cura de fills/es i el primer en el cas de cura de familiars). Les prestacions d'atur sempre es veuran incrementades fins al 100 % de les cotitzacions que s'haurien efectuat de no haver existit la reducció de jornada.
Es mantenen les mateixes condicions
Protecció davant l'acomiadamentLa reducció de jornada i la seva sol·licitud  està protegida davant l'acomiadament
Es mantenen les mateixes condicions

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Si vols fer aportacions i comentaris, pots incorporar-los en aquest espai i en breu els veuras penjat. Gràcies per compartir les vostres opinions